Klauzula informacyjna dla pracodawców - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Klauzula informacyjna dla pracodawców

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli z siedzibą ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod[at]pupstalowawola.pl,
 3. celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia,
  • zawarcie umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia,
 4. odbiorcami danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa, w zakresie
  w jakim realizują obowiązek ustawowy/statutowy,
 5. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • bankom,
  • Sygnity S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
  • podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umów,
  • Lokalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., ul. 1 Sierpnia 26 c,
   37-450 Stalowa Wola,
  • Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie,
  • Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • jednostkom szkoleniowym, w przypadku podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego urzędu Pracy w Stalowej Woli,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę