Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli z siedzibą ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@pupstalowawola.pl, korespondencyjnie na ww. adres siedziby administratora,
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia,
 4. odbiorcami danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa, w zakresie w jakim realizują obowiązek ustawowy/statutowy,
 5. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • pracodawcom,
  • bankom,
  • placówkom medycznym świadczącym usługi medycyny pracy,
  • stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • jednostkom szkoleniowym,
  • Sygnity S.A. ul., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
  • podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umów,
  • Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie,
  • Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych,
  • właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
 10. podanie danych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę