Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej WoliUwaga! 6 kwietnia 2020 r. zasiłki dla bezrobotnych będą wypłacane w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Punkt Obsługi Klienta w Stalowej Woli ul. KEN 13 w godzinach 10:00 – 14:00. Punk Obsługi Klienta przy ul. Siedlanowskiego 3 jest zamknięty.

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli zawiesza bezpośrednią obsługę klientów

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, w uzgodnieniu ze Starostą Stalowowolskim informuje, że w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania, Urząd będzie nieczynny dla interesantów, natomiast Urząd nie przerywa pracy.

Od środy, 18 marca 2020 r., w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Urzędu oraz pracowników ich obsługujących, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów.

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem:
 
> formularzy elektronicznych
> poczty tradycyjnej
> poczty elektronicznej (rzsw@praca.gov.pl lub pup@pupstalowawola.pl)
lub
> przekazane telefonicznie
> złożone we wskazanym miejscu w siedzibie Urzędu.
 
Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub pocztą tradycyjną.
 
W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady:
 1. Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy powinny złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z portalu praca.gov.pl
Pełna rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w portalu praca.gov.pl w postaci elektronicznej decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku. Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.
W razie pytań można kontaktować się z pracownikami Urzędu pod numerami telefonów: 15 643 37 53, 15 643 37 55

Instrukcja - Jak zarejestrować się elektronicznie
 
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl
 1. Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty nie zgłaszają się osobiście do Urzędu, ale w celu wypełnienia tego obowiązku powinny skontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty.
 1. Wstrzymuje się nabory wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej.
 1. Wstrzymaniu ulega również realizacja dotychczas złożonych wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej.
Powyższe nie dotyczy wniosków Pracodawców ubiegających się o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS a wezwanych do uzupełnienia wniosków. Uzupełnienia można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie dokumentów we wskazanym miejscu w Urzędzie.
 1. Usługa pośrednictwa pracy będzie realizowana w ograniczonym zakresie:
 • niesubsydiowane oferty pracy będą przyjmowane do realizacji wyłącznie w formie otwartej, tj. z podaniem danych pracodawcy, bez wydawania skierowań przez Urząd,
 • subsydiowane oferty pracy będą realizowane tylko w ramach wcześniej zawartych umów, w sposób uzgodniony z pracodawcą.
 1. W pozostałych sprawach klientów prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
 • elektronicznie poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli na Platformie ePUAP: /PUP_Stalowa_Wola/Skrytka_ESP)
- portal praca.gov.pl
 
Usługi dostępne na portalu praca.gov.pl:
 
L.p. Symbol formularza Przeznaczenie formularza
1. PSZ - KRB Rejestracja jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
2. PSZ - KRBU Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba lub poszukująca pracy
3. PSZ - ZPP Zgłoszenie podjęcia pracy
4. PSZ - ZRDG Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej
5. PSZ - WPSB Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
6. PSZ - ZBG Zgłoszenie wyjazdu/braku gotowości do podjęcia zatrudnienia
7. PSZ - PU Pismo do urzędu
8. PSZ - WPD Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
9. PSZ-ZOPP Zgłoszenie oferty pracy
10. PSZ-WPDA Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego
11. PSZ - WWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia
12. PSZ-PSK Wniosek o przelew świadczenia na konto
13. PSZ-OPWP, PSZ-OPWPA, PSZ-PPPO, PSZ-PZPO Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
14. PSZ-WZPS, PSZ-WPZPS, PSZ-OZPS, PSZ-WZPSA,PSZ-WPZPSA Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca
 
UWAGA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn. „Aktywni 30+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób...

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę