Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej WoliW związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, mając na względzie wspólne bezpieczeństwo,
zachęcamy osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy
do składania wniosków o rejestrację w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu
praca.gov.pl


Przed dokonaniem rejestracji można zapoznać się z:
Instrukcją rejestracji elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
Instrukcją rejestracji elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
 
Instrukcja jak założyć Profil Zaufany dostępna jest na stronie pz.gov.pl.

Aktualne zasady obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną zalecane jest załatwianie spraw w Urzędzie telefonicznie oraz za pośrednictwem środków elektronicznych.

Wizyta w Urzędzie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym i ustaleniu dokładnej daty i godziny wizyty.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na wyznaczonych stanowiskach (hala obsługi klienta) z uwzględnieniem następujących zasad:
 1. Wszystkie osoby zgłaszające się do Urzędu mają obowiązek używania maseczki oraz dezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji znajdującym się przed wejściem do hali obsługi klienta.
 2. Przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, tj. katar, kaszel, kichanie.
 3. Na stanowisku obsługi w tym samym czasie może znajdować się tylko jedna osoba, z wyłączeniem pracownika prowadzącego obsługę. Z osobą towarzyszącą mogą zgłaszać się wyłącznie osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.
 4. W hali obsługi klienta będą mogły przebywać tylko osoby obsługiwane. W sytuacji przedłużenia się czasu obsługi wcześniej umówionego klienta kolejna osoba będzie musiała poczekać na zewnątrz budynku.
 5. Na wizytę w celu rejestracji należy umawiać się pod numerem telefonu 15 643 37 53 lub 15 643 37 55.
 6. Numery telefonów do pracowników merytorycznych znajdują się na stronie internetowej Urzędu – Wykaz telefonów.
 7. Osoby, które nie zgłoszą się w ustalonym terminie będą musiały ponownie umówić wizytę z pracownikiem merytorycznym.
 8. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy nadal utrzymują kontakt z Urzędem drogą telefoniczną mailową, sms. Osobiste stawiennictwo jest obowiązkowe na wezwanie Urzędu (telefoniczne, pisemne lub mailowe) w celu skierowania na ofertę pracy, potwierdzenia gotowości do pracy lub innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia (…).
Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VI)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę