Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że od dnia 01.03.2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii (Dz. U. poz. 371)
 
W ramach naboru uwzględnione zostaną wnioski złożone od dnia 28.02.2021 r.
 
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 31.05.2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
 
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
 • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, mając na względzie wspólne bezpieczeństwo,
zachęcamy osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy
do składania wniosków o rejestrację w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu
praca.gov.pl


Przed dokonaniem rejestracji można zapoznać się z:
Instrukcją rejestracji elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
Instrukcją rejestracji elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
 
Instrukcja jak założyć Profil Zaufany dostępna jest na stronie pz.gov.pl.

Aktualne zasady obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną zalecane jest załatwianie spraw w Urzędzie telefonicznie oraz za pośrednictwem środków elektronicznych.

Wizyta w Urzędzie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym i ustaleniu dokładnej daty i godziny wizyty.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na wyznaczonych stanowiskach (hala obsługi klienta) z uwzględnieniem następujących zasad:
 1. Wszystkie osoby zgłaszające się do Urzędu mają obowiązek używania maseczki oraz dezynfekowania rąk środkiem do dezynfekcji znajdującym się przed wejściem do hali obsługi klienta.
 2. Przyjmowane będą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, tj. katar, kaszel, kichanie.
 3. Na stanowisku obsługi w tym samym czasie może znajdować się tylko jedna osoba, z wyłączeniem pracownika prowadzącego obsługę. Z osobą towarzyszącą mogą zgłaszać się wyłącznie osoby niepełnosprawne wymagające pomocy drugiej osoby.
 4. W hali obsługi klienta będą mogły przebywać tylko osoby obsługiwane. W sytuacji przedłużenia się czasu obsługi wcześniej umówionego klienta kolejna osoba będzie musiała poczekać na zewnątrz budynku.
 5. Na wizytę w celu rejestracji należy umawiać się pod numerem telefonu 15 643 37 53 lub 15 643 37 55.
 6. Numery telefonów do pracowników merytorycznych znajdują się na stronie internetowej Urzędu – Wykaz telefonów.
 7. Osoby, które nie zgłoszą się w ustalonym terminie będą musiały ponownie umówić wizytę z pracownikiem merytorycznym.
 8. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy nadal utrzymują kontakt z Urzędem drogą telefoniczną mailową, sms. Osobiste stawiennictwo jest obowiązkowe na wezwanie Urzędu (telefoniczne, pisemne lub mailowe) w celu skierowania na ofertę pracy, potwierdzenia gotowości do pracy lub innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia (…).
Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (VII)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 4. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 5. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę