Aktualności dotacji - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Aktualności dotacji

W 2017 roku maksymalna kwota jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli wynosi 20 tys. zł

O jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które mają określony II profil pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy i ta forma wsparcia jest zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są finansowane ze środków:
  • Funduszu Pracy
  • Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim  (III)" realizowanego w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
    2014-2020
O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mogą ubiegać się osoby bezrobotne spełniające także warunki formalne projektów.
Przed zawarciem umowy osoby wnioskujące o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą kierowane na szkolenie „ABC przedsiębiorczości", którego celem jest zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia własnej firmy. 
 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Justyna Sychta Specjalista ds. programów 15-643-37-69 jsychta@pupstalowawola.pl
Marzena Tworek Specjalista ds. programów 15-643-38-05 mtworek@pupstalowawola.pl
Załączniki
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
Załącznik nr 1 - efekty ekonomiczne
Załącznik nr 2 - program działania
Załącznik nr 3 - oświadczenie bezrobotnego
Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu pomocy de-minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zaświadczenie dla poręczycieli
Oświadczenie dla poręczyciela

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę