Aktualności szkoleń - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Szkolenia indywidualne

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

W 2017 roku nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
 
Formularz Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne można pobrać ze strony internetowej stalowawola.praca.gov.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli pok. 17.
 
Na szkolenie indywidualne może zostać skierowana osoba bezrobotna, która ma ustalony II profil pomocy  lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, o ile szkolenie jest zbieżne tematycznie z planowanym szkoleniem grupowym oferowanym przez Urząd.

Szkolenia grupowe

SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenia grupowe realizowane są zgodnie z planem szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.
 
Na szkolenie grupowe może zostać skierowana osoba bezrobotna, która ma ustalony II profil pomocy i ta forma pomocy jest zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania (IPD) opracowanym dla klienta, spełnia wymagania określone dla kandydatów na szkolenie w planie szkoleń, jeżeli w szczególności: 
 • nie posiada kwalifikacji zawodowych,
 • występuje konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
 
Na przewidziane do realizacji w I półroczu 2017 roku niżej wymienione szkolenia grupowe doradcy klienta indywidualnego sporządzają, spośród swoich klientów, listę kandydatów na szkolenie.
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach grupowych zgłaszają się do swojego doradcy klienta.  
 
Lp. Nazwa szkolenia Planowana liczba miejsc na szkoleniu Termin zgłoszenia do doradcy klienta
1. Obsługa kasy fiskalnej 10 do 10.03.2017 r.
2. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 6 do 14.03.2017 r.
3. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 6 do 06.04.2017 r.
4. Kucharz* 3 do 08.03.2017 r.
5. Profesjonalny sprzedawca* 4 do 15.03.2017 r.

* kierunki szkoleń przewidziane do realizacji po aktualizacji planu szkoleń  w dniu 02.03.2017 r., liczba miejsc na szkoleniu bez  miejsc w ramach programu specjalnego

 • Doradca klienta przed sporządzeniem listy kandydatów na szkolenie opiniuje zasadność skierowania kandydata na wnioskowane szkolenie.
 • W oparciu  o listy kandydatów na szkolenie specjalista ds. rozwoju zawodowego sporządza listę osób zakwalifikowanych na szkolenie.
 • W przypadku, gdy na planowane szkolenie będzie więcej kandydatów niż miejsc,  specjalista ds. rozwoju zawodowego sporządza listę rankingową według niżej wymienionych kryteriów:
  • okres pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych,
  • dotychczasowe korzystanie z aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków publicznych,
  • kandydat na szkolenie jest osobą pozostającą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniającą warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
   i instytucjach rynku pracy.
 • O wynikach rekrutacji kandydaci informowani są pisemnie.
 • Skierowanie na szkolenie wydaje specjalista ds. rozwoju zawodowego.
 • Przed skierowaniem na szkolenie: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych 
  z mechanicznym napędem podnoszenia" i „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" kandydaci kierowani będą do doradcy zawodowego celem określenia predyspozycji do wykonywania zawodu, który uzyskają w wyniku szkolenia oraz na badania lekarskie.  
 • Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie dokonywany jest na zasadach określonych
  w Regulaminie dokonywania przez Starostę Stalowowolskiego zwrotu kosztów przejazdu.

Realizacja szkolenia  „ABC przedsiębiorczości"

 • Na szkolenie kierowane będą osoby bezrobotne, które ubiegają się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (przed podpisaniem umowy).
 • Szkolenia będą realizowane sukcesywnie w okresie od III/2017 r. do XI/2017 r.
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego informuje osobę bezrobotną zakwalifikowaną na szkolenie o terminie szkolenia i wydaje skierowanie na szkolenie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę