Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Informacja dot. aktualnie realizowanych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania limitów środków przeznaczonych na dany cel.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowany z PFRON

Od 26.07.2018 r. PUP prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków z rezerw MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli prowadzi nabór wniosków w ramach programów finansowanych ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szkolenia grupowe przewidziane do realizacji w 2018 roku

Plan szkoleń grupowych jest zamieszczony na naszej stronie internetowej http:// stalowawola.praca.gov.pl/plan-szkolen-2018 . Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. Załączniki ...

Zwrot kosztów przejazdu

Od 1 czerwca 2018r. osoby odbywające staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych lub kierowane na te formy wsparcia mogą się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu...

Aktualizacja 14.08.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2...

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Referatu Rozwoju Zawodowego - Renata Fila
  pokój nr 19, tel. 15-643-37-79
 4. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 5. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 6. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę