Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Klauzula informacyjna

Zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli z siedzibą ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pupstalowawola.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia,
 4. odbiorcami danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa, w zakresie w jakim realizują obowiązek ustawowy/statutowy,
 5. w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • pracodawcom,
  • bankom,
  • placówkom medycznym świadczącym usługi medycyny pracy,
  • stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • jednostkom szkoleniowym,
  • Sygnity S.A. ul., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
  • Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie,
  • Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • realizatorom w ramach działań aktywizacyjnych,
  • właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej,
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urzędowi Skarbowemu,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie danych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych osobowych nie można dokonać procesu rejestracji,
 10. udostępnione dane osobowe osób bezrobotnych podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji z mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z rezerwy MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w ramach dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Dodatkowe środki FP na aktywizację zawodową bezrobotnych

PUP pozyskał dodatkowe środki FP z rezerwy MRPiPS na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Rekrutacja i utrzymanie pracowników największym wyzwaniem Działów HR w 2018 r. - IV Śniadanie Biznesowe zorganizowane w partnerstwie z naszym urzędem

W dniu 24.04.2018 r. odbyło się IV Śniadanie Biznesowe, które było wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym Targom Pracy.

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1. Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza od 25.04.2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej w temacie: Aktualności Urzędu

III edycja zajęć „ABC Przedsiębiorczości"

III edycja zajęć „ABC Przedsiębiorczości" Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie prowadzi zapisy na kolejne bezpłatne trzydniowe zajęcia warsztatowe „ABC...

Projekt “Nowe umiejętności to nowe możliwości”

Projekt "Nowe umiejętności to nowe możliwości" realizowany jest przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach  Działania 9.5...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia innych instytucji

Newsletter

Brak dostępnych newsletterów

  Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)" w ramach osi Priorytetowej VII Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
 • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Siedziba Urzędu:

ul. Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Tel. 15-643-37-80
Fax. 15-643-37-87
E-mail: rzsw@praca.gov.pl
                      pup@pupstalowawola.pl

NIP: 865-15-30-619
REGON: 830463022

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie klientów na stanowiskach pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godz. 13:00-14:00

 
Na rozmowę można się zapisać telefonicznie w Sekretariacie Urzędu tel. 15-643-37-80, podając swoje imię i nazwisko lub reprezentowaną Firmę oraz charakter sprawy.

Kierownicy komórek organizacyjnych

przyjmują klientów Urzędu w godzinach pracy.


Dane kontaktowe:

 1. Kierownik Działu Współpracy z Pracodawcami i Obsługi Klienta - Dorota Kupiec
  pokój nr 31, tel. 15-643-38-05
 2. Kierownik Działu Programów Rynku Pracy - Zuzanna Przydatek
  pokój nr 12, tel. 15-643-37-72
 3. Kierownik Referatu Rozwoju Zawodowego - Renata Fila
  pokój nr 19, tel. 15-643-37-79
 4. Kierownik Działu Ewidencji i Rejestracji - Bożena Portka
  pokój nr 30, tel. 15-643-38-04
 5. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Główna Księgowa - Małgorzata Lach
  pokój nr 16, tel. 15-643-37-76
 6. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Ewa Maślach
  pokój nr 11, tel. 15-643-37-70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę